23 września 2018. imieniny: Tekla, Bogusław
                             
sławni ludzie z naszej gminy
  

Starostwo Powiatowe
Siemiatycze
tel. +48 85 65-66-500
powiat@siemiatycze.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
 

 

Aktualności
OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

  Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Czartajewie gm. Siemiatycze, stanowiącej własność Powiatu Siemiatyckiego.

Przedmiotem przetargu jest działka oznaczona nr geod.:
317/10 o pow. 0,2214 ha – cena wywoławcza 57 564 zł + VAT (cena brutto 70 803,72 zł)

  Posiadająca urządzoną KW Nr BI3P/00017571/1 według ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze działka leży w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt kupującego. 
Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami, o których mowa w dziale III i IV Księgi Wieczystej.
  Informacją o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży jest uchwała nr 13/64/15 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej na konto Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach Bank Polska Kasa Opieki S.A. Podlaskie Centrum Korporacyjne w Białymstoku 47 1240 5211 1111 0010 5809 0007 w wysokości 10 % ceny wywoławczej działki tj. 7 080,37 zł, zaznaczając ją w dowodzie wpłaty, najpóźniej do dnia 29 czerwca 2015 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
  Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, w dniu 03.07.2015 roku o godz. 10:00 w pok. 202 II piętro.

  Cena nieruchomości sprzedawanej w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.
  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego Zarząd Powiatu Siemiatyckiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  Koszty sporządzenia operatu szacunkowego oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.
  Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym zostało wywieszone na tablicach ogłoszeniowych Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w Urzędzie Miasta Siemiatycze, w Urzędzie Gminy Siemiatycze, na tablicach informacyjnych w miejscowości Czartajew, a także na:

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pok. 117 siedziby Starostwa Powiatowego, tel.: /085/ 65 66 543.

 Treść ogłoszenia
« powrót
Pytania do Starosty
 
SONDA
zobacz wyniki

<<   Wrzesień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30